ارزشيابي پويا

ارزشيابي يك فرايند نظام يافته (سيستماتيك)براي جمع آوري وتحليل وتفسير اطلاعات است تا تعيين شود كه آيا هدفهاي مورد نظر تحقق يافته اند  يا درحال تحقق يافتن هستند وبه چه ميزاني.

تنوع  شيوه ي جمع آوري  اطلاعات و معياري كه  براي قضاوت انتخاب  مي شود انواع مختلفي از ارزشيابي را توليد مي كند.در ارزشيابي تكميلي معلم  بر اساس تفسير نتايج آ ن مي تواند  در مورد قدم  بعدي خود تصميم گيري  كند و چون اين عمل به طور مستمر در كلاس درس جاري است  مي تواند هر زمان  كه  بخواهد مرحله ي  بعدي تدريس خود را آگاهانه برنامه ريزي كند .اين ارزشيابي به معلم امكان اصلاح و تعديل برنامه ي تدريس اورا مي دهد بنابراين هم براي معلم وهم براي دانش آموزسازنده ورشد دهنده است.

آزمون هاي استاندارد وپاياني طي آن اطلاعات تحت شرايط يكسان واز پيش تعيين شده اي ازدانش آموزان جمع آوري مي شود. اين فعاليت ها عمدتا" به صورت كتبي انجام مي شود.اين اطلاعات مبناي قضاوت و ارزشيابي معلم ازدانش آموزان قرارمي گيرد كه به صورت نمره يا رتبه گزارش مي شود تا در كارنامه دانش آموز ثبت شود.اين ارزشيابي معمولا" درزمان هاي معين كه ممكن است پايان ماه ونوبت يا ترم تحصيلي باشد انجام مي شود ونتايج آن نقشي دربرنامه ريزي درسي معلم ندارد.زيرامعلم فرصت تصميم گيري درجهت اصلاح و بهبود برنامه ي تدريس خود را ندارد.

ارزشيابي معتبربه همراه آموزش معتبرامكان پذيراست .بديهي است وقتي نمي توان درعمل دانش آموزان را فرايند-محورآموزش داد چگونه مي توان بر اساس پرسش هاي فراورده- مدارارزيابي كرد.

معلم قبل ازاينكه درطراحي يك سيستم ارزشيابي معتبر بكوشد بايد شيوه ي آموزش خود را اصلاح كند به عبارت ديگربايد داراي ويژگي هاي زير باشد.

 ۱-آموزش بايد با پژوهش همراه باشد.

۲-آموزش بايد سعي در تلفيق دانش داشته باشد.

3-آموزش ارزشي بيش از موفقيت در جلسات امتحان داشته باشد. 

4-زندگي گروهي فرد را اصل قرار دهد.

5-افراد را به يك فراگير مادام العمر تبديل كند.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۳ آذر۱۳۸۹ساعت 8:11  توسط آموزش  |